Prowadzenie ksiąg podatkowych

Księgi podatkowe są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania podatkowego. Stanowią dowód zapisów dokonanych w składających się na nie pozostałych księgach oraz dokumentach. Innymi słowy, odzwierciedlają fakty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i tym samym stają się podstawą do nałożenia odpowiednio wysokiego podatku. Stąd też bardzo ważne jest, aby prowadzić je rzetelnie, bezbłędnie i zgodnie z obowiązującymi zasadami. Pozwoli to uniknąć nieporozumień oraz ewentualnego nałożenia kary finansowej bądź karnej przez organy skarbowe. W tym celu warto wykorzystać doświadczenie naszych wykwalifikowanych księgowych.

 

Z czego składa się księga podatkowa?

Na księgi podatkowe składa się kilka istotnych elementów, które są dowodem na prowadzone działania finansowe firmy. Służą przedstawieniu rzeczywistego obrazu podejmowanych czynności oraz zdarzeń wynikających z rozwoju przedsiębiorstwa. Prezentują przebieg zdarzeń gospodarczych, z uwzględnieniem faktycznego stanu rzeczy.

 

Zgodnie z Ordynacją podatkową na księgi podatkowe składają się następujące dokumenty:

  • Księgi rachunkowe – zawierają istotne informacje dotyczące obrotów oraz sald poczynionych przez przedsiębiorstwo na podstawie dowodów księgowych. Zapisy prowadzone są na bieżąco, rzetelnie oraz bezbłędnie.
  • Ewidencje podatku zryczałtowanego – uproszczona forma naliczania podatku od niektórych przychodów dla osób fizycznych, które zdecydowały się na opodatkowanie w formie ryczałtu.
  • Księgi przychodów i rozchodów (KPiR) – forma księgowości uproszczonej, w której znajdują się jedynie zapisy operacji gospodarczych, rejestrujące przychody ze sprzedaży oraz wydatki, bez ujawniania rozliczeń.
  • Rejestry i sprawozdania finansowe – roczne bilanse zysków oraz strat, w tym również dodatkowe informacje dotyczące działania firmy.

 

Zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

Księgi podatkowe, podobnie jak rachunkowe, stanowią odzwierciedlenie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo. W tym jednak przypadku stanowią dodatkowo dowód w postępowaniu podatkowym – zapisy wskazywać mają na konkretne zdarzenia i ich zgodność z rzeczywistością. Wyłącznie prawidłowo przeprowadzane działania w księgach podatkowych gwarantują bezbłędne ustalenie podstawy opodatkowania przez zajmujące się tym organy. Każdego zapisu, który ma znaleźć się w księdze, dokonuje się na podstawie dokumentu źródłowego, który stanowi dowód na przeprowadzenie operacji gospodarczej.

 

Skutki nieprawidłowo prowadzonych ksiąg podatkowych

W nieprawidłowo prowadzonych księgach każda wada będzie wyraźnie widoczna, co może stać się podstawą do nałożenia kary finansowej bądź karnej z ramienia Urzędu Skarbowego. Za nieprawidłowo prowadzoną księgę uznaje się tę, w której znajdują się wadliwe i niedokładne zapisy mogące świadczyć o nierzetelności firmy. W tym momencie księgi nie zostają uznane za dowód podatkowy, w związku z czym organy skarbowe mogą przejść do szacowania podstaw do opodatkowania. To jednak skutkuje zwiększeniem kosztów związanych nie tylko z opodatkowaniem, ale także naliczanymi z tego tytułu odsetkami.

W celu otrzymania dalszych informacji na temat księgi podatkowej oraz współpracy zapraszam do mojego biura w Łodzi Bałutach.