Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe niezbędne są każdemu przedsiębiorcy posiadającemu własną działalność gospodarczą. Przy odpowiednio wysokich przychodach rocznych do ich prowadzenia zobowiązane są osoby fizyczne, spółki jawne oraz cywilne osób fizycznych, a także spółki partnerskie. Zapisy wprowadzane są przez nas systematycznie i chronologicznie. To bardzo ważne dla prawidłowej kontroli wpisów oraz działań podejmowanych przez firmę.

W każdej księdze rachunkowej muszą zostać zawarte wszelkie informacje dotyczące obrotów oraz sald poczynionych przez przedsiębiorstwo. Podstawą do tworzenia zapisów rachunkowych są dowody księgowe – dokumenty świadczące o dokonanych operacjach gospodarczych, mające charakter zewnętrzny bądź wewnętrzny (np. faktury VAT).

 

Z czego składa się księga rachunkowa?

Na księgę rachunkową składają się następujące elementy:

  • Dziennik – chronologiczny spis operacji gospodarczych; obrót jest numerowany i systematycznie obliczany.
  • Konta księgi głównej (konta syntetyczne) – spis początkowego salda aktywów i pasywów uzupełniany o operacje gospodarcze dokonywane w kolejnych dniach i miesiącach.
  • Konta ksiąg pomocniczych (konta analityczne) – dodatkowe działania podejmowanie przez firmę, takie jak: wynagrodzenia pracownicze, wartości niematerialne, operacje sprzedaży czy zakupu, które również muszą zostać uwzględnione.
  • Zestawienie obrotów i sald (bilans próbny) – sprawdzanie poprawności wcześniejszych zapisów z wykorzystaniem zasady podwójnego zapisu. Celem jest zweryfikowanie zgodności sumy obrotów uzyskanej w księdze głównej oraz pomocniczej.
  • Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) – poprzedzony inwentaryzacją, szczegółowy spis składników majątku firmy przechodzącej z niepełnej na pełną ewidencję księgową.

 

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych składa się z dwóch etapów:

  • Otwarcie ksiąg rachunkowych – w dniu rozpoczęcia działalności, na początku roku obrotowego bądź dzień po zmianie formy prawnej lub likwidacji przedsiębiorstwa.
  • Zamknięcie ksiąg rachunkowych – wraz z końcem działalności lub roku obrotowego, a także po zmianie formy prawnej bądź ogłoszeniu upadłości.

 

Otwarcia dokonuje się w ciągu 15 dni od opisanych powyżej wydarzeń. Na początku nasz księgowy dokonuje ewidencji oraz inwentaryzacji, a także spisuje pasywa i aktywa przedsiębiorstwa. Następnie systematycznie uzupełnia księgę rachunkową.

Zamknięcia należy dokonać nie później, niż po upływie 3 miesięcy od zakończenia działalności bądź roku obrotowego.

 

Każda księga rachunkowa spisywana jest w języku polskim i w obowiązującej walucie krajowej. Musi być uzupełniana o dowody księgowe systematycznie oraz z zachowaniem ścisłej chronologii podejmowanych działań gospodarczych (na bieżąco). Do wymogów dotyczących prowadzenia ksiąg rachunkowych należy również rzetelność, bezbłędność oraz sprawdzalność dokonywanych zapisów, które muszą przestawiać rzeczywisty stan rzeczy. Dlatego przy jej prowadzeniu warto skorzystać z pomocy naszych profesjonalnych księgowych.

W przypadku dalszych pytań zapraszam do mojego biura w Łodzi.